Koncepcja projektowa – jak ją przygotować i co powinna zawierać?

Koncepcja projektowa to dokument, który zawiera główne założenia i cele projektu. To szczegółowy opis jego zakresu, celów, metodyki, planu działania i oczekiwanych wyników. Koncepcja projektowa służy jako podstawa do podejmowania decyzji i planowania działań. Wspiera też komunikację między zespołem projektowym i interesariuszami. Kluczowe elementy koncepcji projektowej to opis problemu, który ma być rozwiązany, określenie celów, analiza ryzyka i zasobów, harmonogram, budżet i wskaźniki sukcesu. Koncepcja projektowa pomaga zaplanować, monitorować i oceniać postępy projektu, a także dostarcza informacji niezbędnych do uzyskania wsparcia finansowego i akceptacji dla projektu.

Jak przygotować prawidłową koncepcje projektową?

Przygotowanie prawidłowej koncepcji projektowej to kluczowy krok w skutecznym zarządzaniu projektem. Oto opis każdego z ważnych elementów:

 1. Opis problemu: Rozpocznij od jasnego określenia problemu lub potrzeby, które projekt ma rozwiązać. Dokładnie opisz kontekst i znaczenie tego problemu dla interesariuszy.
 2. Cele projektu: Określ konkretnie cele projektu, które mają być osiągnięte. Cele powinny być mierzalne, osiągalne i czasowe (SMART).
 3. Analiza ryzyka: Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z projektem oraz opracuj plan zarządzania nimi. Ocen ryzyka pod względem prawdopodobieństwa i wpływu.
 4. Zakres projektu: Określ, co będzie wchodzić w zakres projektu. Ogranicz go, aby uniknąć zmian i rozbieżności w trakcie realizacji.
 5. Metodologia: Opisz, jakie metody, narzędzia i techniki będą stosowane w projekcie. To obejmuje także organizację zespołu i zarządzanie komunikacją.
 6. Harmonogram: Opracuj realistyczny harmonogram projektu, uwzględniając wszystkie etapy, zadania, ich czas trwania i zależności.
 7. Budżet: Określ koszty projektu, w tym wydatki na zasoby, materiały, wynagrodzenia, itp. Upewnij się, że budżet jest zrównoważony.
 8. Wskaźniki sukcesu: Zdefiniuj konkretne wskaźniki, które pozwolą ocenić, czy cele projektu zostały osiągnięte.
 9. Komunikacja i interesariusze: Sporządź plan komunikacji, wskazując, kto, jak i kiedy będzie informowany o postępach projektu. Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy i uwzględnij ich potrzeby.
 10. Ocena wartości projektu: Przeanalizuj, jakie korzyści projekt przyniesie organizacji lub społeczności. To może pomóc w uzyskaniu wsparcia i akceptacji projektu.
 11. Dokumentacja: Starannie udokumentuj koncepcję projektową, aby zapewnić spójność i jasność. To ważne źródło informacji dla zespołu projektowego i interesariuszy.
 12. Akceptacja: Przed rozpoczęciem projektu uzyskaj formalną akceptację koncepcji od odpowiednich interesariuszy, tak aby wszyscy mieli jasność co do celów i założeń projektu.

Przygotowanie pełnej i klarownej koncepcji projektowej jest kluczowym elementem sukcesu projektu, ponieważ stanowi podstawę do skutecznego zarządzania, monitorowania i realizacji planów.

Kto zajmuje się tworzeniem koncepcji projektowej?

Tworzenie koncepcji projektowej to zadanie zespołu projektowego lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem. Oto kilka kluczowych ról i ich obowiązków w procesie tworzenia koncepcji projektowej:

 1. Kierownik projektu (Project Manager): Kierownik projektu jest główną osobą odpowiedzialną za tworzenie koncepcji projektowej. To on lub ona kieruje procesem i koordynuje pracę zespołu projektowego.
 2. Zespół projektowy: Członkowie zespołu projektowego, w tym eksperci, specjaliści i pracownicy z różnych dziedzin, współpracują nad tworzeniem koncepcji projektowej. Dostarczają swoją wiedzę i doświadczenie w celu ustalenia celów, zakresu i metodologii projektu.
 3. Interesariusze: Osoby lub grupy, które będą korzystały z rezultatów projektu lub które mają wpływ na jego przebieg, powinny być konsultowane i zaangażowane w proces tworzenia koncepcji projektowej. Ich opinie i potrzeby są istotne dla sukcesu projektu.
 4. Ekspertowie zewnętrzni: W niektórych przypadkach może być konieczne skorzystanie z ekspertów zewnętrznych, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie i mogą pomóc w opracowaniu koncepcji projektowej.
 5. Sponsoring organizacji: Jeśli projekt jest finansowany lub nadzorowany przez określoną organizację, to osoby odpowiedzialne za zarządzanie tą organizacją (np. dyrektorzy, zarządzający) mogą mieć wpływ na kształtowanie koncepcji projektowej.

Podsumowując, proces tworzenia koncepcji projektowej jest zazwyczaj rezultatem współpracy różnych osób i grup, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mają wpływ na projekt i jego cele. Kierownik projektu pełni kluczową rolę w koordynowaniu tego procesu i zapewnieniu, że koncepcja projektowa jest spójna, kompletna i akceptowalna przez wszystkich interesariuszy.

Podsumowanie

Koncepcja projektowa to fundamentalny dokument, który precyzyjnie definiuje cele, zakres, metody i zasoby niezbędne do skutecznego zarządzania projektem. Jest kluczowym narzędziem planowania, umożliwiającym zrozumienie istoty projektu oraz zaplanowanie strategii jego realizacji. W jej skład wchodzi opis problemu do rozwiązania, cele projektu, analiza ryzyka, harmonogram, budżet i wskaźniki sukcesu. Koncepcja projektowa stanowi punkt odniesienia dla zespołu projektowego i interesariuszy, umożliwiając ścisłe monitorowanie postępów i zapewniając podstawę do podejmowania decyzji w trakcie projektu. Jest także narzędziem komunikacji, pomagającym uzyskać wsparcie finansowe i akceptację dla projektu. W rezultacie odpowiednio przygotowana koncepcja projektowa stanowi fundament, na którym opiera się cały proces realizacji projektu.

Projekty domów Poznań – zapoznaj się z kompletną ofertą i aktualnym cennikiem.

Autor
Marta Walisiak – architekt Poznań